Etiske Regler - Danmark

 

Etiske regler

Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddelvirksomheder Den 1. november 2014 trådte regler i kraft, som sikrer større åbenhed om samarbejde mellem lægemiddel- og medicovirksomheder og sundhedsprofessionelle. Se og download pjecen:

Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed What you should know as a healthcare professional when collaborating with a company

Opdateret: 16. november 2018

Patientforeninger

Lægemiddelindustrien har mange sammenfaldende interesser med patientforeningerne. Ikke mindst dialogen med patienterne om nye behandlingstilbud og de forventninger, der opstår hos patienterne i den forbindelse. Der må ikke kunne sås tvivl om samarbejdet mellem lægemiddelindustriforeningen og patientforeningerne. Derfor offentliggør Servier her på siden oversigter over samarbejde med patientforeninger i overensstemmelse med gældende regler.

Servier Danmark har ikke haft samarbejde med patientforeninger i 2020

Servier Danmark har ikke haft samarbejde med patientforeninger i 2021

Servier Danmark har ikke haft samarbejde med patientforeninger i 2022

Servier Danmark har ikke haft samarbejde med patientforeninger i 2023

Opdateret 28. juni 2024

Hospitaler

Donationer og tilskud til hospitaler Der må ikke herske tvivl om, at samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og hospitaler foregår på et højt etisk niveau. Etisk Nævn for Lægemiddelindustriforeningen (ENLI) har derfor fastlagt klare etiske regler, som sikrer uafhænghed mellem lægemiddelindustrien og hospitaler. Det er etiske regler, som Servier har integreret i sine arbejdsgange og som skaber åbenhed om donationer og tilskud til hospitaler. Ifølge ENLI's donationskodeks § 10, litra a, er lægemiddelvirksomheder forpligtet til at offentliggøre en oversigt på deres hjemmeside, som indeholder navn på hospital/afdeling, der modtager støtte, beskrivelse af aktiviteten (projekt/udstyr), og omfang eller anslået værdi af støtten.

Servier Danmark har ikke givet donationer eller tilskud til hospitaler i 2020

Servier Danmark har ikke givet donationer eller tilskud til hospitaler i 2021

Servier Danmark har ikke givet donationer eller tilskud til hospitaler i 2022

Servier danmark har ikke givet donationer eller tilskud til hospitaler i 2023

Opdateret 28. juni 2024

Eksterne konsulenter

Eksterne konsulenter Etisk Nævn for Lægemiddelindustriforeningens (ENLI) regler for lægemiddelindustriens samarbejde med eksterne konsulentvirksomheder: ENLI's Lobbykodeks §8 Enhver lægemiddelvirksomhed er forpligtiget til via deres hjemmeside at offentliggøre en oversigt med navnene på de PR-, kommunikations-bureauer, advokater eller lign. eksterne konsulentvirksomheder, der på vegne af lægemiddelvirksomheden arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere. Offentliggørelsen skal ske med angivelse af navnet på det pågældende eksterne bureau/ konsulentvirksomhed/advokat. Offentliggørelse skal tidsmæssigt ske uden unødigt ophold, efter at aftalen med den eksterne konsulent er indgået og skal være offentligt tilgængeligt, mens aftalen/projektet forløber – dog i minimum 3 måneder. Af lægemiddelvirksomhedens oversigt på hjemmesiden skal det endvidere eksplicit fremgå, at lægemiddelvirksomheden har gjort det eksterne bureau eller konsulentvirksomhed bekendt med nærværende regelsæt, og at lægemiddelvirksomheden påtager sig ansvaret for at sikre, at ENLI's lobbykodeks overholdes af denne tredje part. Servier har gjort konsulentvirksomheden bekendt med ENLI's etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere og påtager sig ansvaret for at sikre, at ENLI's regelsæt overholdes af denne tredje part.

Læs mere om ENLI's etiske regler og lobbykodeks her

Opdateret: 16. october 2023